พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต – พุทธศาสนสุภาษิต


พุทธสุภาษิต - พุทธศาสนสุภาษิต

สุภาษิต แปลว่า  ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ=ดี,  ภาษิต=กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ   ยึดถือเป็นหลักใจได้

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา  แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต / พุทธสุภาษิต (หรือ พระพุทธพจน์) ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต บ้าง สาวกภาษิต บ้าง     แม้แต่คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัสรับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ  เรียกว่า เทวดาภาษิต เป็นต้น

พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา

 • ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ

  พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น

 • ราชา มุขํ นุสฺสสานํ

  พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

 • สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหตุ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก

  ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข

 • กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต

  พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา

 • สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ

  พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า

 • ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมิง เย โคตฺตปฏิสาริโน

  พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุล

พุทธศาสนสุภาษิต : สิ่งที่เป็นการยาก

 • กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ

  ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

 • กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ

  ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

 • กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ

  การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก

 • กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท

  ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยาก

 • ทุลฺลภํ ทสฺสนํ โหติ สมฺพุทฺธานํ อภิณฺหโส

  การเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นการหาได้ยาก


  พุทธศาสนสุภาษิต : ทรัพย์และอนิจจัง


 • น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ

  กำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้

 • น ทีฆมายุง ลภเต ธเนน

  คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์

 • สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ

  สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก

 • อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา

  ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

 • อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา

  ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก

 • น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา

  ความผัดเพื่อนกับมฤตยู อันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย

 • ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ

  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

 • ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ

  ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป

 • ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา

  เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน

 • น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา

  เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน

 • น มิยฺยามานํ ธมฺมนฺเวติ กิญฺจิ

  ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

 • สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา

  สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

 • ขโณ โว มา อุปจฺจคา

  ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย

 • อติปตฺติ วโย ขโณ ตเถว

  วัยย่อมผ้านพ้นไปเหมือนขณะทีเดียว

 • กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา

  กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง

พุทธศาสนสุภาษิต : ความโกรธ

 • โกธํ ฆตฺวา น โสจติ

  ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก

 • โกโธ สตฺถมลํ โลเก

  ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก

 • โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ

  ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข

พุทธศาสนสุภาษิต : ความทุกข์

 • ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

  ความจนเป็นทุกข์ในโลก

 • อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก

  การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก

 • ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา

  เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้

 • สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา

  สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

พุทธศาสนสุภาษิต : สหาย

 • อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา

  เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้

 • สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา

  ถ้าได้สหายผู้รอบคอบพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา

 • ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

  มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

 • นตฺถิ พาเล สหายตา

  ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล

 • ภริยา ปรมา สขา

  ภริยาเป็นเพื่อนสนิท, ภรรยาเป็นสหายอย่างยิ่ง

พุทธศาสนสุภาษิต : มลทิน

 • อสชฺฌายมลา มนฺตา

  มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน

 • อนุฏฺฐานมลา ฆรา

  เหย้าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน

 • มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ

  ความเกียจค้านเป็นมลทินแห่งผิวพรรณ

 • มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ

  ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง

พุทธศาสนสุภาษิต : บริสุทธิ์

 • สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ

  ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัว

 • นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย

  ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้

 • สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ

  พรตของผู้บริสุทธิ์มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ

พุทธศาสนสุภาษิต : การชนะ

 • สพฺพรติง ธมฺมรติ ชินาติ

  ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

 • ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ

  ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

 • น หิ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ

  ความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นดี

 • อสาธุง สาธุนา ชิเน

  พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดีของตน

 • ชิเน กทริยํ ทาเนน

  พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้

 • สจฺเจนาลิกวาทินํ

  พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

พุทธศาสนสุภาษิต : หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น

 • อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ

  ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

 • มนาปทายี ลภเต มนาปํ

  ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ

 • เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ

  ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ

 • ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ

  บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ

 • ทเทยฺย ปุรโส ทานํ

  คนควรให้ทาน

 • ปุญฺญมากงฺขมานานํ สงฺโฆ เว ยชตํ มุขํ

  พระสงฆ์นั้นแล เป็นประมุขของเหล่าชนผู้จำนงบุญบูชาอยู่

พุทธศาสนสุภาษิต : ผู้ครองเรือน

 • ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา

  เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้ฯ

 • อนุฏฺฐานมลา ฆรา

  เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทินฯ

 • โภคา สนฺนิจฺจยํ ยนฺติ วมฺมิโก วุปจียติ

  โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้นฯ

พุทธศาสนสุภาษิต : ภรรยา

 • ภตฺตา ปุญฺญาณมิตฺถิยา

  ภัสดาเป็นสง่าของสตรีฯ

 • ภตฺตารํ นาติมญฺญติ

  ภรรยาดี ไม่ดูหมิ่นภัสดา

 • ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา

  ภรรยาย่อมคล้อยตามอำนาจแห่งความพอใจของภัสดา

 • ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา

  ภรรยาผู้ฉลาดย่อมนับถือภัสดาและคนควรเคารพทั้งปวง

 • ภตฺตุมนา ปญฺจรติ

  ภรรยาดีย่อมประพฤติเป็นที่พอใจของภัสดา

 • สมฺภตํ อนุรกฺขติ

  ภรรยาดีย่อมคอยรักษาทรัพย์ที่ภัสดาหามาได้ไว้

 • สุสํวิหิตกมฺมนฺตา

  ภรรยาดีเป็นผู้จัดทำการงานดี

 • สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ

  บรรดาภิรยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ

พุทธศาสนสุภาษิต : วาจา

 • หทยสฺส สทิสี วาจา

  วาจาเช่นเดียวกับใจ

 • สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

  ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน

 • ทุฏฺฐสฺส ผรุสวาจา

  คนโกรธมีวาจาหยาบคาย

 • มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ

  คนเปล่งวาจาชั่วย่อมทำตนให้เดือดร้อน

 • อภูตวาที นิรยํ อุเปติ

  คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก

 • สณฺหํ คิรํ อตฺถาวหํ ปมุญฺจ

  ควรเปล่งวาจาให้ไพเราะที่มีประโยชน์

 • ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย

  ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน

 • น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ

  ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย

 • สํโวหาเรน โสเจยฺยํ กลฺยาณิง

  ควรเปล่งวาจางาม ให้เป็นที่พอใจฯ

 • วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิง

  ควรเปล่งวาจางาม

 • โมกฺโข กลฺยาณิกา สาธุ

  เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ

 • มนุญฺญเมว ภาเสยฺย

  ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ

 • นามนุญฺญํ กุทาจนํ

  ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ

 • วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ

  ไม่ควรกล่าววาจาที่ดี ให้เกินกาล

พุทธศาสนสุภาษิต : ความกตัญญูและพรหมวิหาร

 • หิริโอตฺตปฺ ปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ

  หิริและโอตตับปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

 • โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา

  เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

 • อรติ โลกนาสิกา

  ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

 • มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห

  อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของความเป็นมหาบุรุษ

 • นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

  ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

 • สพฺพญฺเจ ปฐวิง ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย

  ถึงแม้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

พุทธศาสนสุภาษิต : คนชั่วกับลาภสักการะ

 • หนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ

  โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

 • สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ

  สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย

พุทธศาสนสุภาษิต : การงาน

 • อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺติง

  คนไม่เกียจคร้าน พึงได้รับความสงบใจ

 • สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ

  ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก

 • อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว

  ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน

 • นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา

  ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่

ใส่ความเห็น